Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.6/16-02-2021(θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ "
από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ ΧΑΜΑΛΗΣ
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 10:34:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ97Π46907Θ-ΙΧ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.6/16-02-2021(θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ "
από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ ΧΑΜΑΛΗΣ – ΑΔΑ: Ψ97Π46907Θ-ΙΧ5
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.