Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 12:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΣΖ46907Θ-Ν62
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ. – ΑΔΑ: 9ΞΣΖ46907Θ-Ν62
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.