Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.239/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 01/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/10/2021 10:17:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΡΒ46907Θ-ΦΘ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.239/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ – ΑΔΑ: Ω2ΡΒ46907Θ-ΦΘ6
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.