Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.15/18-6-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 25/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2021 09:16:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ32Π46907Θ-Τ3Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.15/18-6-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ32Π46907Θ-Τ3Α
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.