Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.12/12-05-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ ΕΕ
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 11:54:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΒ446907Θ-ΩΞΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.12/12-05-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ ΕΕ – ΑΔΑ: ΩΦΒ446907Θ-ΩΞΓ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.