Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30η/26.10.2021 (θέμα 15ο) ΑΔΑ: 63Β746907Η-5Ι5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, την υπ’ αρ. 319 με ΑΔΑ:  Ω1ΛΛ46907Η-ΜΩΣ απόφαση δέσμευσης πίστωσης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) ″ Ταχυστεγνωτηρίου Ιματισμού 50Kg″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας, Ν. Μ. Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο Αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητος - τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ( ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr στις 08.11.2021.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» την 8η Νοεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η : 23η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη & ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η: 29η Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Π. Φεγγαρά στο τηλ. 27310 –  21031 FAX: 27310 – 29068,  mailto:bpromht@hospspa.gr.