Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30ης/26-10-2021 με ΑΔΑ: ΩΓΥΤ46907Η-ΓΜΟ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, την υπ’ αρ. 320 με ΑΔΑ:  9ΚΟ446907Η-Ο55 απόφαση δέσμευσης πίστωσης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ″Είδη Καθαριότητας″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20.910,80.

Κριτήριο Αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ( ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr στις 08.11.2021.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» την 08η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η : 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή & ώρα 14:00.

Ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 22η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Βαλιώτη Ε.  στο τηλ. 27310 – 93200, FAX: 27310 – 29068,  mailto:promithies@hosplak.gr

.