ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/862/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος βάση τιμής ,ήτοι η χαμηλότερη τιμή .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ