ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15300000-1 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.736,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος, με βάση ο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και τουρισμού της Δ/νσης ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας για α είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ