(25/06/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08/07/2021, 14:00)

 

(15/06/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ” για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/06/2021, 14:00)

 

(20/05/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ” με CPV: 33168000-5 (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής) για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03/06/2021, 14:00)

 

(04/03/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ” για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 16/03/2021, 13:00)

The post Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (2021) appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.