Πρόσκληση 15/2022: Επένδυση διαφόρων κοινόχρηστων επιφανειών αφής

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2022

Για την Επένδυση διαφόρων κοινόχρηστων επιφανειών αφής με αντιμικροβιακά προϊόντα καθαρού χαλκού ως συμπληρωματικό μέτρο ελέγχου και περιορισμού νοσοκομειακών λοιμώξεων της Ν.Μ. Άργους (CPV 45442000-7) και ΚΑΕ 0863, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ