Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων – Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2),με δέσμευση ΚΑΕ 1311, στα πλαίσια του υπό έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού 2023 εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 196.173,22 ευρώ συμπ. ΦΠΑ με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 392.346,44 συμπ. ΦΠΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ