Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2023: Υπηρεσίες Απεντόμωσης

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων – απεντόμωση,
συνολικού προϋπολογισμού 3.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ