Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Προϊόντα Αρτοποιίας

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

Το Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια “Προϊόντα Αρτοποιίας” της Ν.Μ Άργους με CPV 15612500-6 συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 9.616,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% και ως εξής:

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ