Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ19-2022: Χαρτί υγείας, Χαρτοπετσέτες, Χειροπετσέτες

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ,ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

CPV 19640000-4 συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , ΚΑΕ 1381, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ19/2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ