Πρόσκληση για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 9.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, ήτοι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια […]

The post Πρόσκληση για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 9.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, ήτοι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ευρώ με φπα (4.500,00€ ) με φπα για την ετήσια σύμβαση (αρχική) και τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ευρώ με φπα (4.500,00€) για την ετήσια παράταση (προαίρεση) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
The post Πρόσκληση για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ