ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

The post Πρόσκληση για την κάλυψη αναγκών εξαιτίας αναστολής καθηκόντων του προσωπικού first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.