Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά απο διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) για υπηρεσίες «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.)» (CPV: 90920000-2) με τον ίδιο προϋπολογισμό των: 15.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ