Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για «Την Ανανέωση 265 αδειών για το Antivirus – Symantec Endpoint Protection (SN: M4898941018)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των: 4.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (106 kB)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (106 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ