Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για προμήθεια «ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED» (CPV: 31531000-7) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας και του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ενηλίκων-Ανηλίκων Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής,. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ