ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι...

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60/2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

(Α.Δ. 60/2023)

«ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ-ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ-ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV 39512000-4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.798,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60/2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ