ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν...

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

(Α.Δ. 42/2023)

«ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ “NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS)” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ», CPV: 30233141-1, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.280,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ