ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Απορρυπαντικών και Απολυμαντικών για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», διετούς κάλυψης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Επτά χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Οκτώ ευρώ και Εξήντα Δύο λεπτά (27.678,62€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και 6%.

Διαύγεια PDF 6ΣΘ4469Η26-ΑΒΙ