ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Ψηφιοποιητή Ακτινογραφιών για το Κ.Υ. Λαυρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εννέα χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι ευρώ (9.920,00€  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%  Χιλίων Εννιακοσίων Είκοσι ευρώ (1.920,00€)

Διαύγεια PDF Ω270469Η26-2Φ2