ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες επισκευών και ανακαίνισης χώρων του Κ.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Δαβάκη 11 & Σωκράτους)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 24% 11.309,97€

Διαύγεια PDF ΨΞΕΡ469Η26-ΨΕΔ