ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων διάρκειας ενός (1) έτους αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για προμήθεια αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων διάρκειας ενός (1) έτους αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά test. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Έξι Χιλιάδες Τριακόσια ευρώ (6.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για προμήθεια αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων διάρκειας ενός (1) έτους αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά test.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Έξι Χιλιάδες Τριακόσια ευρώ (6.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 PDF 6Γ3Γ469Η26-24Δ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ