ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συντήρηση & επισκευή δώδεκα συστημάτων υπερηχοτομογραφίας (με ανταλλακτικά) Κέντρων Υγείας 1ης Υ.ΠΕ., Ετήσιας Διάρκειας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Επτά χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα ευρώ (7.440,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. Χιλίων Τετρακοσίων Σαράντα ευρώ (1.440,00€).

Διαύγεια PDF 6ΣΠΧ469Η26-ΠΛ6