ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την επείγουσα προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (Φιαλίδια και Στειλεοί λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια μοριακής διαγνωστικής εξέτασης COVID -19)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την επείγουσα προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (Φιαλίδια και Στειλεοί λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια μοριακής διαγνωστικής εξέτασης COVID -19). ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την επείγουσα προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (Φιαλίδια και Στειλεοί λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια μοριακής διαγνωστικής εξέτασης COVID -19).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).


 PDF 9ΓΗ6469Η26-ΞΩ5

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ