ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023 Με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α ́ του ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας των άγονων τμημάτων – ειδών με Α/Α 7, 10, 16, 21, 22 της αρχικής διακήρυξης 12/2021 του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» με κωδ. Ο.Π.Σ. 5069027 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.500€ με ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ