ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την μεταφορά Δειγμάτων Αίματος 1) για Μοριακό και Ορολογικό έλεγχο και 2) Ασκών αίματος /Πλάσματος και Αιμοπεταλίων CPV 6000000-8 κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Η 37200€ KAE 426

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ