ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: ΑΔΑ: ΩΣΑΕ4690Ω8-ΖΘ6 Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5758/ 09-05-2022 Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)...

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

ΑΔΑ: ΩΣΑΕ4690Ω8-ΖΘ6
Φορέας έκδοσης: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5758/ 09-05-2022
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 33124131-2), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.340,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ – ΑΔΑΜ

Το άρθρο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ