Ο Κοινός Διοικητής του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ.ιβ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύουν. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208/2013) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 60 του […]