ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων...

Το άρθρο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV: 33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/10/2022 ΩΡΑ: 17:00 μ.μ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20/10/2022 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ C-ARM

Το άρθρο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Δ. 97/2022 εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ