Στην τελευταία συνάντηση αντιπροσωπείας του Ι.Σ.Α. με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συζητήθηκε ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων των παρόχων υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , τα οποία αφορούν τόσο τις αμοιβές (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) όσο και τις εκπτώσεις (πιστωτικά τιμολόγια).

Για την έκδοση των παραστατικών , τα οποία αφορούν την μηνιαία αμοιβή των παρόχων υγείας για πράξεις και επισκέψεις δηλαδή τα Τ.Π.Υ. , έχει καταστεί σαφές και είναι οριστικό εκ του νόμου ότι από 01/01/2015 το τιμολόγιο εκδίδεται στο 100% του αιτούμενου ποσού και το αργότερο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα από την παροχή των υπηρεσιών. Δίνεται, βέβαια η δυνατότητα για έκδοση του τιμολογίου σε μεταγενέστερο χρόνο από τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, αλλά οπωσδήποτε εντός της ετησίας περιόδου κατά την οποία παρέχεται η υπηρεσία. 

Επομένως είναι πιο απλό και λειτουργικό το Τ.Π.Υ. να εκδίδεται κάθε μήνα παρά στο τέλος του χρόνου, από την στιγμή που πλέον , βάσει του νόμου, η φορολόγηση γίνεται στο έτος που ο ιατρός αποκτά δικαίωμα είσπραξης, δηλαδή με την έκδοση του παραστατικού και όχι με την είσπραξη του ποσού. Επίσης αυτό που επισημάνθηκε από τους αρμοδίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ότι οποιαδήποτε έκδοση και υποβολή τιμολογίου , εκτός του μηνός Δεκεμβρίου, που θα υποβληθεί στο επόμενο έτος από το έτος που θα αφορά θα θεωρείται
εκπρόθεσμο και ως εκ τούτου δε θα αποζημιώνεται.
Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε είναι η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν τα ποσά clawback και rebate των ετών 2013 , 2014 και του 2015 τα οποία αναμένονται να υπολογιστούν και να ανακοινωθούν για το πρώτο εξάμηνο. Με δεδομένο ότι η φορολογική αρχή με τον νόμο που ισχύει, αλλά και με τις αποφάσεις που έχει εκδώσει, αποδέχεται ότι η επίσημη ανακοίνωση, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , των ποσών clawback και rebate μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν, χωρίς την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου , συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων για όλα τα έτη να γίνεται με την οριστικοποίηση των ποσών clawback και rebate και μετά από σχετικές ανακοινώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Συνεπώς το συγκεκριμένο φορολογικό στοιχείο θα είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα αφού η προβλεπόμενη έκπτωση θα έχει διενεργηθεί στην χρήση που αφορά. Εδώ, πρέπει να τονίσουμε, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι δεσμευτική απλά θεωρούμε ότι είναι η πιο σωστή προκείμενου να αποφευχθεί η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με λάθος ποσά, όπως έγινε με το πρώτο εξάμηνο του 2014 , αφού υπήρχαν διαφορές στα ποσά που είχαν αρχικά ανακοινωθεί και αναπροσαρμόστηκαν στην τελική ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τον Ιούλιο του 2015. Για τα συγκεκριμένα πιστωτικά τιμολόγια , με τα λάθος ποσά , θα υπάρξει μέριμνα και σχετικές ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ο φοροτεχνικός σύμβουλος του Ι.Σ.Α. είναι στην διάθεσή σας, Τρίτη και Παρασκευή 10:30 – 13:00

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ