Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο: «Αντιδραστήρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό», (CPV:33696500-0)

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ.63/22 Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο: «Αντιδραστήρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό», (CPV:33696500-0), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 214.959,40€ (πλέον ΦΠΑ) ήτοι 232.574,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, [...]
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ