ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  11/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Εστίασης   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55300000-3 …

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Εστιατορίου και παροχής Φαγητού (CPV 55300000-3) Περισσότερα »