ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  12/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων …

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8) Περισσότερα »