ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  13/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 …

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 79713000-5) Περισσότερα »