ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η-Ζ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ