ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μεσω ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιαυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ενός (1) χειροκίνητου απινιδωτή /μόνιτορ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για τη Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιαυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ενός (1) χειροκίνητου απινιδωτή /μόνιτορ για τη κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ ) αρμοδιότητάς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Είκοσι Τριών χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα ευρώ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για τη Προμήθεια τεσσάρων (4) ημιαυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και ενός (1) χειροκίνητου απινιδωτή /μόνιτορ για τη κάλυψη αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ ) αρμοδιότητάς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Τριών χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα ευρώ (23.560 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

 PDF 98ΠΑ469Η26-5Λ6
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ