Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 07/2023: Ασκοί Αίματος Αιμοδοσίας

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Ασκών Αίματος Αιμοδοσίας”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 2023(ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

espd-request-v2 pdf

espd-request-v2 html

espd-request-v2 xml

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ