ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Προμήθεια σε Επιδέσμους και Επιθέματα για όλες τις δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια σε Επιδέσμους και Επιθέματα για όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Πε, διάρκειας δύο ετών. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Είκοσι Δύο χιλιάδες Είκοσι Τρία ευρώ και Ογδόντα Έξι λεπτά (22.023,86 συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Επιδέσμους και Επιθέματα για όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Πε, διάρκειας δύο ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Δύο χιλιάδες Είκοσι Τρία ευρώ και Ογδόντα Έξι λεπτά (22.023,86 συμπ/νου ΦΠΑ).

 PDF 9ΗΠΥ469Η26-ΤΧΛ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ