Γνωστοποίηση Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων
Οριστικός Πίνακας Υποψηφίων Επιστημονικά Υπεύθυνων
Οριστικός Πίνακας Υποψηφίων Υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ των Κ.Υ.


Πρακτικό Κληρώσεως Μελών Εφορευτικής Επιτροπής


Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Επιστημονικά Υπευθύνων
Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ των Κέντρων Υγείας


Πρόσκληση για Κλήρωση


Πρόσκληση Υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οριστικός Πίνακας Επιστημονικά Υπεύθυνων Κ.Υ. Εκλέγειν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οριστικός Πίνακας Επιστημονικά Υπεύθυνων Κ.Υ. Εκλέγειν

Οριστικός Πίνακας Λοιπό Προσωπικό (ΜΟΝΙΜΟΙ – ΙΔΑΧ) Εκλέγειν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οριστικός Πίνακας Λοιπό Προσωπικό (ΜΟΝΙΜΟΙ – ΙΔΑΧ) Εκλέγειν


Προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Αποστολή προσωρινών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των  Επιστημονικά Υπευθύνων και του Λοιπού προσωπικού (μονίμων – ΙΔΑΧ) κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ των ΚΥ για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας  ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πίνακας Επιστημ. Υπεύθυνοι Κ.Υ. Εκλέγειν

Πίνακας Λοιπού Μόνιμου/ΙΔΑΧ Προσωπικού ΠΕ-ΤΕ Εκλέγειν