Διακήρυξη Αριθμ26/2021  Προϋπολογισμός 45.197,64  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

The post Δ/ΞΗ 26/2021 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ) appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.