Διευκρινίσεις σχετικά με την απορρίψη αιτήματος αναπομπής