Διακήρυξη Αριθμ27/2021  Προϋπολογισμός 640.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.