ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια αναλώσιμων «Οδοντιατρικών και Ορθοδοντικών Ειδών » για δύο (2) έτη για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα και ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (464.649,32€) συμπ. ΦΠΑ 24% για δύο (2) έτη.

Διαύγεια PDF 6ΓΣΝ469Η26-ΡΔΙ
ΕΕΕΣ Οδοντιατρικά σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ Ορθοδοντικά σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml
ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 04.01.2021 και ώρα 10.30 π.μ
Διαύγεια PDF 9ΨΟ1469Η26-51Ρ