ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΕΕΣ

19/2023 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ για...

Το άρθρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΕΕΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

19/2023

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33140000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 159.370,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185240

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

espd-request-v2 (5).xml

Το άρθρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΕΕΣ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ