ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών: Ετήσιας συντήρησης και διατήρησης σε κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών ( 128.042,40 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.


Διαύγεια PDF ΨΨΖΑ469Η26-ΞΞΖ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml