ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» CPV:33115000-9 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 98.500,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 24_2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2 espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 24_2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ (3 MB)espd-requ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 24_2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2 espd-request-v2 Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. 24_2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ (3 MB)espd-request-v2 (52 kB)espd-request-v2 (225 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ